skip to Main Content

Suomen Dobermannyhdistys on vuonna 1950 perustettu valtakunnallinen rotujärjestö. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta kenneltyöhön ja varsinkin dobermannrotuun, sekä edistää rodun jalostusta ja ohjata jäseniään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan.

Oulunkylän maja - ja kenttä

Katuosoite: Jokiniementie 1, Helsinki
testilogo_volx

Suomen Dobermannyhdistys ry - vuodesta 1950

© Susanna Eksymä
Suomen Dobermannyhdistys ry | Finlands Dobermannförening rf

JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Suomen Dobermannyhdistys ry – Finlands
Dobermannförening rf käsittelee yhdistyksen jäseniksi liittyneiden henkilötietoja.
Suomen Dobermannyhdistys ry – Finlands Dobermannförening rf noudattaa voimassa olevaa
tietosuojalakia (1050/2019)

1. REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Dobermannyhdistys ry – Finlands Dobermannförening rf
Postiosoite:
℅ Pirkko Kylmäniemi
Järventaustantie 296
01810 Luhtajoki

Y-tunnus 2823528-2

2. YHTEYSHENKILÖ JÄSENREKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA
Kirsi Kilpeläinen
Keinutie 2 A 3
00940 Helsinki
jasenrekisteri@sdy.fi

3. REKISTERIN NIMI
Suomen Dobermannyhdistys ry:n jäsenrekisteri.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Ensisijainen käsittelyperuste on jäsenyys. Jäsenyysperustetta sovelletaan siltä osin, kuin
kerättyä henkilötietoa tarvitaan yhdistyksen toiminnassa.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat
seuraavat:
– Henkilöiden rekisteröinti
– Jäsenluettelon ylläpito yhdistyksen jäsenistä
– Jäsenmaksujen perintä
– Tilastolliset tarkoitukset
– Sähköinen viestintä
– Kilpailupalkintojen päivitys tulorekisteriin

6. JÄSENREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Jäsenrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
• Henkilön perustiedot, kuten:
• nimitiedot
• osoitetiedot
• sähköpostiosoite
• Rekisteröitymistiedot, kuten:
• liittymisvuosi
• jäsennumero
• jäsentyyppi

7. JÄSENREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Henkilöä itseltään, sähköpostitse tai kirjeitse (kirjallisesti)

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Paperisia lomakkeita joilla henkilötiedot kerätään esimerkiksi yhdistyksen järjestämissä
tilaisuuksissa ei säilytetä tarpeettoman kauan, vaan muutetaan sähköiseen muotoon
hyväksyttävän ajan kuluessa. Tämän jälkeen paperiset versiot tuhotaan.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Suomen Dobermannyhdistys ry jäsenrekisterin hoitaja sekä hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt
voivat käsitellä henkilötietoja voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
• Luovutamme nimi- ja osoitetiedot yhdistyksen lehden postitusta varten painotalolle,
jonka kanssa on voimassaoleva sopimus lehden painosta.
• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden
tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan
lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Suomen Dobermannyhdistys ry varaa oikeuden kuvata tilaisuudessa / tapahtumassa ja käyttää tätä materiaalia myöhemmin omissa julkaisuissaa, mainoksissa, kotisivuilla tai muutoin sosiaalisessa mediassa.
Isoissa tilaisuuksissa joissa yleisöltä ei oteta maksua käsittelemme kuvat siten, ettei yleisöstä ole tunnistettavissa suoraan ketään. Menestyneimmät kilpailijat tullaan kuvaamaan Suomen Dobermannyhdistyksen RY:n toimesta ja näitä kuvia tulemme käyttämään julkaisuissaa, mainoksissa, kotisivuilla tai muutoin sosiaalisessa mediassa.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna sinisellä kuivamustekynällä
osoitteeseen:
Kirsi Kilpeläinen
Keinutie 2 A 3
00940 Helsinki
Tarkastuspyyntölomakkeen saa pyytämällä osoitteesta jasenrekisteri@sdy.fi
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse jasenrekisteri@sdy.fi
Oikeus kieltää sähköinen viestintä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen viestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse
jasenrekisteri@sdy.fi
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot
ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman
aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa
kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen
tai sähköpostitse jasenrekisteri@sdy.fi. Jäsenrekisterin tietojen poistaminen johtaa
jäsenyyden päättymiseen.

13. JÄSENREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa jäsenrekisterin
hoitajalla. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat teknisten
keinojen avulla suojattuja.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
jäsenille. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
Tietosuojaseloste päivitetty 4. kesäkuuta 2019 ja SDY:n hallitus on hyväksynyt sen 13.5.2019

Back To Top
Search